باربری یوسف اباد

حمل ونقل اثاثیه منزل اداری و تجاری و جهزیه عروس به تمام نقاط کشور  

حمل ب تمام نقاط شهروشهرستان

بسته بندی وسایل باکارگران مجرب وورزیده

کارگرخالی ازمابخواهید

ماشینهای خاورمسقف وبازنیسان وانت موکت کاری شده وبابیش از۵۰پتوبرالابلای وسایل

سشبانه روزی حتی ایام تعطیل

هدف مارضایت مشتری می باشد

باسابقه ترین باربری درمنطقه بامجوزرسمی ازسازمان اتحادیه کشور

بایکبارجابجای مشتری داعم مامیشوید 

برای راهنمای بیشترباماتماس بگیرید

شعبه تهران۸۸۷۴۷۶۸۱    ۲۲۶۳۸۹۸۵   ۴۴۲۷۶۳۸۸

شعبه کرج۶۵۱۹۰۵۴۳   ۶۵۱۹۰۵۲۶

مدیریت۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴

خدمات بهترقیمت منصفانه تر

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ۳:٤٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : atobar ، barbari ، hamlngl ، باربری

باربری هروی

حمل ونقل اثاثیه منزل اداری و تجاری و جهزیه عروس به تمام نقاط کشور  

حمل ب تمام نقاط شهروشهرستان

بسته بندی وسایل باکارگران مجرب وورزیده

کارگرخالی ازمابخواهید

ماشینهای خاورمسقف وبازنیسان وانت موکت کاری شده وبابیش از۵۰پتوبرالابلای وسایل

سشبانه روزی حتی ایام تعطیل

هدف مارضایت مشتری می باشد

باسابقه ترین باربری درمنطقه بامجوزرسمی ازسازمان اتحادیه کشور

بایکبارجابجای مشتری داعم مامیشوید 

برای راهنمای بیشترباماتماس بگیرید

شعبه تهران۸۸۷۴۷۶۸۱    ۲۲۶۳۸۹۸۵   ۴۴۲۷۶۳۸۸

شعبه کرج۶۵۱۹۰۵۴۳   ۶۵۱۹۰۵۲۶

مدیریت۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴

خدمات بهترقیمت منصفانه تر

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ۳:٤٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : atobar ، barbari ، hamlngl ، باربری

باربری ایرانیان

حمل ونقل اثاثیه منزل اداری و تجاری و جهزیه عروس به تمام نقاط کشور  

حمل ب تمام نقاط شهروشهرستان

بسته بندی وسایل باکارگران مجرب وورزیده

کارگرخالی ازمابخواهید

ماشینهای خاورمسقف وبازنیسان وانت موکت کاری شده وبابیش از۵۰پتوبرالابلای وسایل

سشبانه روزی حتی ایام تعطیل

هدف مارضایت مشتری می باشد

باسابقه ترین باربری درمنطقه بامجوزرسمی ازسازمان اتحادیه کشور

بایکبارجابجای مشتری داعم مامیشوید 

برای راهنمای بیشترباماتماس بگیرید

شعبه تهران۸۸۷۴۷۶۸۱    ۲۲۶۳۸۹۸۵   ۴۴۲۷۶۳۸۸

شعبه کرج۶۵۱۹۰۵۴۳   ۶۵۱۹۰۵۲۶

مدیریت۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴

خدمات بهترقیمت منصفانه تر

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ۳:٤٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : atobar ، barbari ، hamlngl ، باربری

باربری یادگادر

حمل ونقل اثاثیه منزل اداری و تجاری و جهزیه عروس به تمام نقاط کشور  

حمل ب تمام نقاط شهروشهرستان

بسته بندی وسایل باکارگران مجرب وورزیده

کارگرخالی ازمابخواهید

ماشینهای خاورمسقف وبازنیسان وانت موکت کاری شده وبابیش از۵۰پتوبرالابلای وسایل

سشبانه روزی حتی ایام تعطیل

هدف مارضایت مشتری می باشد

باسابقه ترین باربری درمنطقه بامجوزرسمی ازسازمان اتحادیه کشور

بایکبارجابجای مشتری داعم مامیشوید 

برای راهنمای بیشترباماتماس بگیرید

شعبه تهران۸۸۷۴۷۶۸۱    ۲۲۶۳۸۹۸۵   ۴۴۲۷۶۳۸۸

شعبه کرج۶۵۱۹۰۵۴۳   ۶۵۱۹۰۵۲۶

مدیریت۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴

خدمات بهترقیمت منصفانه تر

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ۳:٤٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : atobar ، barbari ، hamlngl ، باربری

باربری ابوذر

حمل ونقل اثاثیه منزل اداری و تجاری و جهزیه عروس به تمام نقاط کشور  

حمل ب تمام نقاط شهروشهرستان

بسته بندی وسایل باکارگران مجرب وورزیده

کارگرخالی ازمابخواهید

ماشینهای خاورمسقف وبازنیسان وانت موکت کاری شده وبابیش از۵۰پتوبرالابلای وسایل

سشبانه روزی حتی ایام تعطیل

هدف مارضایت مشتری می باشد

باسابقه ترین باربری درمنطقه بامجوزرسمی ازسازمان اتحادیه کشور

بایکبارجابجای مشتری داعم مامیشوید 

برای راهنمای بیشترباماتماس بگیرید

شعبه تهران۸۸۷۴۷۶۸۱    ۲۲۶۳۸۹۸۵   ۴۴۲۷۶۳۸۸

شعبه کرج۶۵۱۹۰۵۴۳   ۶۵۱۹۰۵۲۶

مدیریت۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴

خدمات بهترقیمت منصفانه تر

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ۳:٤٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : atobar ، barbari ، hamlngl ، باربری

باربری شاهین

حمل ونقل اثاثیه منزل اداری و تجاری و جهزیه عروس به تمام نقاط کشور  

حمل ب تمام نقاط شهروشهرستان

بسته بندی وسایل باکارگران مجرب وورزیده

کارگرخالی ازمابخواهید

ماشینهای خاورمسقف وبازنیسان وانت موکت کاری شده وبابیش از۵۰پتوبرالابلای وسایل

سشبانه روزی حتی ایام تعطیل

هدف مارضایت مشتری می باشد

باسابقه ترین باربری درمنطقه بامجوزرسمی ازسازمان اتحادیه کشور

بایکبارجابجای مشتری داعم مامیشوید 

برای راهنمای بیشترباماتماس بگیرید

شعبه تهران۸۸۷۴۷۶۸۱    ۲۲۶۳۸۹۸۵   ۴۴۲۷۶۳۸۸

شعبه کرج۶۵۱۹۰۵۴۳   ۶۵۱۹۰۵۲۶

مدیریت۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴

خدمات بهترقیمت منصفانه تر

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ۳:٤٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : atobar ، barbari ، hamlngl ، باربری

باربری شهرک صدف

حمل ونقل اثاثیه منزل اداری و تجاری و جهزیه عروس به تمام نقاط کشور  

حمل ب تمام نقاط شهروشهرستان

بسته بندی وسایل باکارگران مجرب وورزیده

کارگرخالی ازمابخواهید

ماشینهای خاورمسقف وبازنیسان وانت موکت کاری شده وبابیش از۵۰پتوبرالابلای وسایل

سشبانه روزی حتی ایام تعطیل

هدف مارضایت مشتری می باشد

باسابقه ترین باربری درمنطقه بامجوزرسمی ازسازمان اتحادیه کشور

بایکبارجابجای مشتری داعم مامیشوید 

برای راهنمای بیشترباماتماس بگیرید

شعبه تهران۸۸۷۴۷۶۸۱    ۲۲۶۳۸۹۸۵   ۴۴۲۷۶۳۸۸

شعبه کرج۶۵۱۹۰۵۴۳   ۶۵۱۹۰۵۲۶

مدیریت۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴

خدمات بهترقیمت منصفانه تر

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ۳:٤٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : atobar ، barbari ، hamlngl ، باربری

باربری سردارجنگل

حمل واثاثیه منازل اداری تجاری وجهزیه عروس.....

بسته بندی وسایل باکارگران مجرب وورزیده

ماشینهای خاورمسقف وباز وانت نیسان موکت کاری شده بابیش از۵۰پتوبرالابلای وسایل

کارگرمخصوص حمل وسایل سنگین مثل پیانو.....

کارگرخالی ازمابخواهید

شبانه روزی حتی ایام تعطیل

حمل ب تمام نقاط شهروشهرستان

هدف مارضایت مشتری می باشد

شعبه تهران۸۸۷۴۷۶۸۱    ۴۴۲۷۶۳۸۸    ۲۲۶۳۸۹۸۵

شعبه کرج۶۵۱۹۰۵۴۳    ۶۵۱۹۰۵۲۶

مدیریت۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴

خدمات بهترقیمت منصفانه تر

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ۳:٤۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : atobar ، barbari ، hamlngl ، باربری

باربری می نی سیتی

حمل واثاثیه منازل اداری تجاری وجهزیه عروس.....

بسته بندی وسایل باکارگران مجرب وورزیده

ماشینهای خاورمسقف وباز وانت نیسان موکت کاری شده بابیش از۵۰پتوبرالابلای وسایل

کارگرمخصوص حمل وسایل سنگین مثل پیانو.....

کارگرخالی ازمابخواهید

شبانه روزی حتی ایام تعطیل

حمل ب تمام نقاط شهروشهرستان

هدف مارضایت مشتری می باشد

شعبه تهران۸۸۷۴۷۶۸۱    ۴۴۲۷۶۳۸۸    ۲۲۶۳۸۹۸۵

شعبه کرج۶۵۱۹۰۵۴۳    ۶۵۱۹۰۵۲۶

مدیریت۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴

خدمات بهترقیمت منصفانه تر

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ۳:٤۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : atobar ، barbari ، hamlngl ، باربری

باربری افریقا

حمل واثاثیه منازل اداری تجاری وجهزیه عروس.....

بسته بندی وسایل باکارگران مجرب وورزیده

ماشینهای خاورمسقف وباز وانت نیسان موکت کاری شده بابیش از۵۰پتوبرالابلای وسایل

کارگرمخصوص حمل وسایل سنگین مثل پیانو.....

کارگرخالی ازمابخواهید

شبانه روزی حتی ایام تعطیل

حمل ب تمام نقاط شهروشهرستان

هدف مارضایت مشتری می باشد

شعبه تهران۸۸۷۴۷۶۸۱    ۴۴۲۷۶۳۸۸    ۲۲۶۳۸۹۸۵

شعبه کرج۶۵۱۹۰۵۴۳    ۶۵۱۹۰۵۲۶

مدیریت۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴

خدمات بهترقیمت منصفانه تر

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ۳:٤۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : atobar ، barbari ، hamlngl ، باربری

باربری مرکزی

حمل واثاثیه منازل اداری تجاری وجهزیه عروس.....

بسته بندی وسایل باکارگران مجرب وورزیده

ماشینهای خاورمسقف وباز وانت نیسان موکت کاری شده بابیش از۵۰پتوبرالابلای وسایل

کارگرمخصوص حمل وسایل سنگین مثل پیانو.....

کارگرخالی ازمابخواهید

شبانه روزی حتی ایام تعطیل

حمل ب تمام نقاط شهروشهرستان

هدف مارضایت مشتری می باشد

شعبه تهران۸۸۷۴۷۶۸۱    ۴۴۲۷۶۳۸۸    ۲۲۶۳۸۹۸۵

شعبه کرج۶۵۱۹۰۵۴۳    ۶۵۱۹۰۵۲۶

مدیریت۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴

خدمات بهترقیمت منصفانه تر

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ۳:٤۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : atobar ، barbari ، hamlngl ، باربری

باربری مرکزی

حمل واثاثیه منازل اداری تجاری وجهزیه عروس.....

بسته بندی وسایل باکارگران مجرب وورزیده

ماشینهای خاورمسقف وباز وانت نیسان موکت کاری شده بابیش از۵۰پتوبرالابلای وسایل

کارگرمخصوص حمل وسایل سنگین مثل پیانو.....

کارگرخالی ازمابخواهید

شبانه روزی حتی ایام تعطیل

حمل ب تمام نقاط شهروشهرستان

هدف مارضایت مشتری می باشد

شعبه تهران۸۸۷۴۷۶۸۱    ۴۴۲۷۶۳۸۸    ۲۲۶۳۸۹۸۵

شعبه کرج۶۵۱۹۰۵۴۳    ۶۵۱۹۰۵۲۶

مدیریت۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴

خدمات بهترقیمت منصفانه تر

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ۳:٤۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : atobar ، barbari ، hamlngl ، باربری

باربری کشاورز

حمل واثاثیه منازل اداری تجاری وجهزیه عروس.....

بسته بندی وسایل باکارگران مجرب وورزیده

ماشینهای خاورمسقف وباز وانت نیسان موکت کاری شده بابیش از۵۰پتوبرالابلای وسایل

کارگرمخصوص حمل وسایل سنگین مثل پیانو.....

کارگرخالی ازمابخواهید

شبانه روزی حتی ایام تعطیل

حمل ب تمام نقاط شهروشهرستان

هدف مارضایت مشتری می باشد

شعبه تهران۸۸۷۴۷۶۸۱    ۴۴۲۷۶۳۸۸    ۲۲۶۳۸۹۸۵

شعبه کرج۶۵۱۹۰۵۴۳    ۶۵۱۹۰۵۲۶

مدیریت۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴

خدمات بهترقیمت منصفانه تر

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ۳:٤۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : barbari ، atobar ، hamlngl ، باربری

باربری ارژانتین

حمل واثاثیه منازل اداری تجاری وجهزیه عروس.....

بسته بندی وسایل باکارگران مجرب وورزیده

ماشینهای خاورمسقف وباز وانت نیسان موکت کاری شده بابیش از۵۰پتوبرالابلای وسایل

کارگرمخصوص حمل وسایل سنگین مثل پیانو.....

کارگرخالی ازمابخواهید

شبانه روزی حتی ایام تعطیل

حمل ب تمام نقاط شهروشهرستان

هدف مارضایت مشتری می باشد

شعبه تهران۸۸۷۴۷۶۸۱    ۴۴۲۷۶۳۸۸    ۲۲۶۳۸۹۸۵

شعبه کرج۶۵۱۹۰۵۴۳    ۶۵۱۹۰۵۲۶

مدیریت۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴

خدمات بهترقیمت منصفانه تر

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ۳:٤۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : atobar ، barbari ، hamlngl ، باربری

باربری نیاوران

حمل واثاثیه منازل اداری تجاری وجهزیه عروس.....

بسته بندی وسایل باکارگران مجرب وورزیده

ماشینهای خاورمسقف وباز وانت نیسان موکت کاری شده بابیش از۵۰پتوبرالابلای وسایل

کارگرمخصوص حمل وسایل سنگین مثل پیانو.....

کارگرخالی ازمابخواهید

شبانه روزی حتی ایام تعطیل

حمل ب تمام نقاط شهروشهرستان

هدف مارضایت مشتری می باشد

شعبه تهران۸۸۷۴۷۶۸۱    ۴۴۲۷۶۳۸۸    ۲۲۶۳۸۹۸۵

شعبه کرج۶۵۱۹۰۵۴۳    ۶۵۱۹۰۵۲۶

مدیریت۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴

خدمات بهترقیمت منصفانه تر

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ۳:٤۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : atobar ، barbari ، hamlngl ، باربری

باربری شمرون

قدیمی ترین وباسابقه ترین باربری درمنطقه

پیشرودرصنعت حمل ونقل اثاثیه منزل مبلمان وجهزیه عروس اداری تجاری

شبانه روزی بابیمه کامل بابارنامه دولتی

با۳۰سال سابقه درخشان درصنعت حمل ونقل

حمل ب تمام نقاط شهروشهرستان

ماشینهای خاورمسقف وبازنیسان وانت موکت کاری شده بابیش از۵۰پتوبرالابلای وسایل

کارگرخالی ازمابخواهید

هدف مارضایت شماست

شعبه تهران۸۸۷۴۷۶۸۱   ۲۲۶۳۸۹۸۵   ۴۴۲۷۶۳۸۸

شعبه کرج۶۵۱۹۰۵۲۶   ۶۵۱۹۰۵۴۳

مدیریت۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴

خدمات بهترقیمت منصفانه تر

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ۳:۳٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : atobar ، barbari ، hamlngl ، باربری

باربری جردن

قدیمی ترین وباسابقه ترین باربری درمنطقه 

پیشرودرصنعت حمل ونقل اثاثیه منزل مبلمان وجهزیه عروس اداری تجاری

شبانه روزبابیمه کامل بابارنامه دولتی

حمل ب شهروشهرستان

ماشینهای خاورمسقف وبازنیسان وانت موکت کاری شده بابیش از۵۰پتوبرالابلای وسایل

کارگرخالی ازمابخواهید

هدف مارضایت مشتری می باشد

برای راهنمای بیشترباماتماس بگیرید

شعبه ی تهران ۸۸۷۴۷۶۸۱    ۴۴۲۷۶۳۸۸   ۲۲۶۳۸۹۸۵

شعبه کرج۶۵۱۹۰۵۴۳    ۶۵۱۹۰۵۲۶

مدیریت۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴ 

خدمات بهترقیمت منصفانه تر

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ٩:٤۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : atobar ، barbari ، hamlngl ، باربری

لوکس بار ت

قدیمی ترین وباسابقه ترین باربری درمنطقه 

پیشرودرصنعت حمل ونقل اثاثیه منزل مبلمان وجهزیه عروس اداری تجاری

شبانه روزبابیمه کامل بابارنامه دولتی

حمل ب شهروشهرستان

ماشینهای خاورمسقف وبازنیسان وانت موکت کاری شده بابیش از۵۰پتوبرالابلای وسایل

کارگرخالی ازمابخواهید

هدف مارضایت مشتری می باشد

برای راهنمای بیشترباماتماس بگیرید

شعبه ی تهران ۸۸۷۴۷۶۸۱    ۴۴۲۷۶۳۸۸   ۲۲۶۳۸۹۸۵

شعبه کرج۶۵۱۹۰۵۴۳    ۶۵۱۹۰۵۲۶

مدیریت۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴ 

خدمات بهترقیمت منصفانه تر

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ٩:٤۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : atobar ، barbari ، hamlngl ، باربری

لوکس بار

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ٩:٤٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها :

لوکس بار

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ٩:۳٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها :

باربری اندرزگو

قدیمی ترین وباسابقه باربری درمنطقه

پیشرودرصنعت حمل ونقل اثاثیه منزل مبلمان وجهزیه عروس اداری تجاری

شبانه روزی بابیمه کامل بابارنامه دولتی

ماشینهای خاورمسقف بازنیسان وانت موکت کاری شده بابیش از۵۰پتوبرالابلای وسایل

کارکرخالی ازمابخواهید

بسته بندی وسایل باکارگران مجرب وورزیده

برای راهنمای بیشترباماتماس بگیرید 

هدف مارضایت مشتری می باشد

شعبه تهران۲۲۶۳۸۹۸۵    ۴۴۲۷۶۳۸۸   ۸۸۷۴۷۶۸۱

شعبه کرج۶۵۱۹۰۵۴۳    ۶۵۱۹۰۵۲۶

مدیریت۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴

خدمات بهترقیمت منصفانه تر

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ٩:۳۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : atobar ، barbari ، hamlngl ، باربری

باربری دزاشیب

قدیمی ترین وباسابقه ترین باربری درمنطقه

پیشرودرصنعت حمل ونقل اثاثیه منزل مبلمان وجهزیه عروس اداری تجاری

شبانه روزی بابیمه کامل بابارنامه دولتی

حمل ب شهروشهرستان

بسته بندی باکارگران مجرب وورزیده

کارگرخالی ازمابخواهید

هدف مارضایت مشتری

شعبه ی تهران۸۸۷۴۷۶۸۱   ۲۲۶۳۸۹۸۵   ۴۴۲۷۶۳۸۸

شعبه کرج۶۵۱۹۰۵۴۳   ۶۵۱۹۰۵۲۶

مدیریت۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴

خدمات بهترقیمت منصافه تر

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ٩:٢٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : atobar ، barbari ، hamlngl ، باربری

باربری چمران

قدیمی ترین وباسابقه ترین باربری درمنطقه

پیشرودرصنعت حمل ونقل اثاثیه منزل مبلمان وجهزیه عروس اداری تجاری

شبانه روزی بابیمه کامل بابارنامه دولتی

بسته بندی وسایل باکارگران مجرب وورزیده

ماشینهای خاورمسقف وبازنیسان موکت کاری شده وبیش از۵۰پتوبرالابلای وسایل

هدف مارضایت مشتری می باشد

کارگرخالی ازمابخواهید

شعبه تهران۸۸۷۴۷۶۸۱  ۲۲۶۳۸۹۸۵   ۴۴۲۷۶۳۸۸

شعبه کرج۶۵۱۹۰۵۴۳    ۶۵۱۹۰۵۲۶

مدیریت۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴

خدمات بهترقیمت منصفانه تر

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ٩:۱٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : atobar ، barbari ، hamlngl ، باربری

باربری امام علی

قدیمی ترین وباسابقه ترین باربری درمنطقه

پیشرودرصنعت حمل نقل اثاثیه منزل ومبلمان وجهزیه عروس اداری تجاری

شبانه روزی بابیمه کامل بابارنامه دولتی

حمل ب شهروشهرستان

بسته بندی وسایل باکارگران مجرب وورزیده

ماشینهای خاورمسقف بازوانت نیسان موکت کاری شده بابیش از50پتوبرالابلای وسایل

هدف مارضایت مشتری می باشد

برای راهنمای بیشترباتماس بکیرید

شعبه ی تهران۸۸۷۴۷۶۸۱    ۲۲۶۳۸۹۸۵    ۴۴۲۷۶۳۸۸

شعبه کرج۶۵۱۹۰۵۴۳   ۶۵۱۹۰۵۲۶

مدیریت۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴

خدمات بهترقیمت منصفانه تر

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ٩:٠٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : atobar ، barbari ، hamlngl ، باربری

باربری فردوس

قدیمی ترین وباسابقه ترین باربری درمنطقه

پیشرودرصنعت حمل ونقل اثاثیه منزل وجهزیه عروس ومبلمان اداری تجاری...

شبانه روزی بابیمه کامل بابارنامه دولتی

ماشینهای خاورمسقف وبازوانت نیسان موکت کاری شده بابیش از۵۰پتوبرالابلای وسایل

بسته بندی وسایل باکارگران مجرب وورزیده

کارگرخالی ازمابخواهید 

هدف مارضایت مشتری

برای راهنمای بیشترباتماس بگیرید

شعبه ی تهران۸۸۷۴۷۶۸۱   ۲۲۶۳۸۹۸۵   ۴۴۲۷۶۳۸۸

شعبه ی کرج۶۵۱۹۰۵۴۳    ۶۵۱۹۰۵۲۶ 

مدیریت۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴

خدمات بهترقیمت منصفانه تر

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ۸:٥٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : atobar ، barbari ، hamlngl ، باربری

باربری۱۱۰

قدیمی ترین وباسابقه ترین باربری درمنطقه

پیشرودرصنعت حمل ونقل اثاثیه منزل مبلمان وجهزیه عروس اداری تجاری

شبانه روزی بابیمه کامل بابارنامه دولتی

شهروشهرستان 

کارگرخالی ازمابخواهید

بسته بندی وسایل باکارگران مجرب وورزیده

ماشینهای خاورمسقف وباز نیسان وانت موکت کاری شده

شعبه ی تهران۸۸۷۴۷۶۸۱   ۲۲۶۳۸۹۸۵   ۴۴۲۷۶۳۸۸

شعبه ی کرج۶۵۱۹۰۵۴۳   ۶۵۱۹۰۵۲۶

مدیریت۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴

خدمات بهترقیمت منصفانه تر

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ۸:٥٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : atobar ، barbari ، hamlngl

باربری۱۰۱

حمل اثاثیه منزل مبلمان وجهزیه عروس اداری تجاری...

حمل ب تمام نقاط شهروشهرستان

باسابقه ترین وقدیمی ترین باربری درمنطقه

عضورسمی اتحادیه باربری تهران 

بسته بندی وسایل باکارگرام مجرب وورزیده

ماشینهای خاورمسقف وباز وانت نیسان موکت کاری شده بابیش از۵۰پتوبرالابلای وسایل

هدف مارضایت مشتری می باشد 

برای راهنمای بیشتر باماتماس بگیرید

شعبه تهران۸۸۷۴۷۶۸۱    ۲۲۶۳۸۹۸۵    ۴۴۲۷۶۳۸۸

شعبه کرج۶۵۱۹۰۵۴۳    ۶۵۱۹۰۵۲۶

مدیریت۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴

خدمات بهترقیمت منصفانه تر

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ۸:۳۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : barbari ، hamlngl

باربری صادقیه

حمل اثاثیه منزل مبلمان وجهزیه عروس اداری تجاری...

حمل ب تمام نقاط شهروشهرستان

باسابقه ترین وقدیمی ترین باربری درمنطقه

عضورسمی اتحادیه باربری تهران 

بسته بندی وسایل باکارگرام مجرب وورزیده

ماشینهای خاورمسقف وباز وانت نیسان موکت کاری شده بابیش از۵۰پتوبرالابلای وسایل

هدف مارضایت مشتری می باشد 

برای راهنمای بیشتر باماتماس بگیرید

شعبه تهران۸۸۷۴۷۶۸۱    ۲۲۶۳۸۹۸۵    ۴۴۲۷۶۳۸۸

شعبه کرج۶۵۱۹۰۵۴۳    ۶۵۱۹۰۵۲۶

مدیریت۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴

خدمات بهترقیمت منصفانه تر

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ۸:۳۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : barbari ، hamlngl ، atobar

باربری بام تهران

حمل وجابجای اثاثیه منزل ادارات .وتجاری . .... به تمام نقاط کشور 

قدیمی ترین وبا سابقه ترین باربری در منطقه با۳۰ سال سابقه درخشان  در صنعت حمل ونقل

کیفیت کار ما اعتبار ماست کار را به کاردان بسپارید . 

با تخصص ترین نیروها نظم کاری . با کادری مجرب و خوش اخلاق  . ارزان ومطمءن 

 بسته بندی به شیوه اروپای 

شبانه روزی . خاور مسقف . نیسان .وانت

۲۲۶۳۸۹۸۵  ۸۸۷۴۷۶۸۱   ۴۴۲۷۶۳۸۸

شعبه کرج 

۶۵۱۹۰۵۴۳   ۶۵۱۹۰۵۲۶

مدیریت ۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ۸:۱٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : hamlngl ، atobar

باربری فاطمی

حمل وجابجای اثاثیه منزل اداری وتجاری  به تمام نقاط کشور

قدیمی ترین وبا سابقه ترین باربری درمنطقه 

شبانه روزی با بیمه کامل با بارنامه دولتی با ۳۰ سال سابقه درخشان در صنعت حمل ونقل شهر و شهرستان   کار سالم . اخلاق سالم

کیفیت کار ما اعتبار ماست کار را به کاردان بسپارید 

خاور مسقف . نیسان .وانت  در تهران و کرج با نزدیکترین شعبه خود تماس بگیرید

شعبه تهران .۸۸۷۴۷۶۸۱    ۲۲۶۳۸۹۸۵    ۴۴۲۷۶۳۸۸

شعبه کرج ۶۵۱۹۰۵۴۳    ۶۵۱۹۰۵۲۶

مدیریت ۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ٥:٤٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : atobar ، barbari ، باربری

باربری شهریار

حمل و جابجای اثاثیه منازل اداری و تجاری با ماشینهای VIPبه تمام نقاط کشور  با بسته بندی حرفهای 

کادر مجرب وخوش اخلاق حرفه ای 

خاورمسقف . نیسان . وانت 

شبانه روز ی حتی ایام تعطیل . باشعبه در کرج و تهران با نزدیکترین شعبه خود تماس بگیرید

 

شعبه کرج ۶۵۱۹۰۵۲۶    ۶۵۱۹۰۵۴۳

شعبه تهران   ۴۴۲۷۶۳۸۸  ۸۸۷۴۷۶۸۱    ۲۲۶۳۸۹۸۵

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ٩:٤٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۳ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : barbari ، hamlngl

 

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٢ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها :

باربری کاشانک

حمل وجابجای اثاثیه منازل اداری وتجاری به تمام نقاط کشور با ماشینهای مسقف با بیش از پنجاه پتو برای لابه لای وسایل شما

بسته بندی به شیوه اروپای متخصص بسته بندی با کلیه لوازم استرج رپ .بابل .رپ وکارتن ۵لایه 

کامیون بزرگ با سرویس VIP

حتی ایام تعطیل شبانه روزی شعبه کرج وتهران

با کادر مجرب حرفه ای خوش اخلاق   بدونه  استرس همراه با خاطره خوش به ما اعتماد کنیید

خاور مسقف . نیسان . وانت 

شعبه تهران .۲۲۶۳۸۹۸۵   ۸۸۷۴۷۶۸۱      ۴۴۲۷۶۳۸۸

شعبه کرج۶۵۱۹۰۵۴۳     ۶۵۱۹۰۵۲۶ 

مدیریت ۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٢ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : barbari ، hamlngl ، atobar

باربری شهرک پرواز

حمل و جابجای اثاثیه منازل ادارات وتجاری با کارگر مخصوص وحرفه ای  وخوش اخلاق با بیش از ده سال سابقه کاری در تهران

کارگر خالی وبسته بندی 

خاور . نیسان وانت .حمل کالا به تمامی نقاط کشور

اگر میخواهید یک جابجای تضمینی وبدونه استرس همراه با خاطره خوش داشته باشی به ما اعتماد کنید

حمل وسایل سنگین سایدبای ساید گاوصندوق وپیانو.و....

شعبه تهران۲۲۶۳۸۹۸۵    ۸۸۷۴۷۶۸۱     ۴۴۲۷۶۳۸۸

شعبه کرج۶۵۱۹۰۵۴۳     ۶۵۱۹۰۵۲۶

مدیریت ۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ٦:٢٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٢ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : barbari ، hamlngl ، atobar

باربری شاران

حمل وجابجای اثاثیه منازل اداری تجاری.....

حمل ب تمام نقاط کشورشهروشهرستان

بسته بندی وسایل باکارگران مجرب وخوش اخلاق

باسابقه ترین باربری درکشوربا۲۰سال سابقه ی کاری ودارای مجوزرسمی ازاتحادیه

کارگران مخصوص وسایل سنگین پیانو.....

شبانه روزحتی ایام تعطیل 

ماشینهای خاورمسقف وباز وانت نیسان موکت کاری شده بابیش از۵۰پتوبرای لابلای وسایل

هدف مارضایت مشتری میباشد 

شعبه ی تهران۸۸۷۴۷۶۸۱    ۲۲۶۳۸۹۸۵    ۴۴۲۷۶۳۸۸

شعبه ی کرج۶۵۱۹۰۵۴۳    ۶۵۱۹۰۵۲۶

مدیریت۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴برای راهنمای بیشترباماتماس بگیرید

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ٩:۳٤ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٢ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : barbari ، hamlngl ، atobar

باربری ولیعصر

حمل وجابجای اثاثیه منازل اداری تجاری....

حمل ب تمام نقاط کشورشهروشهرستان شبانه روز حتی ایام تعطیل

بسته بندی وسایل باکارگران مجرب وخوش اخلاق

کارگران مخصوص حمل وسایل سنگین

ماشینهای خاورمسقف وباز وانت نیسان موکت کاری شده بابیش از۵۰پتوبرالابلای وسایل

باسابقه ترین باربری درکشوربا۲۰سال سابقه ودارای مجوزرسمی ازسازمان اتحادیه کشور

هدف مارضایت مشتری میباشد

شعبه ی تهران۴۴۲۷۶۳۸۸     ۲۲۶۳۸۹۸۵    ۸۸۷۴۷۶۸۱

شعبه ی کرج۶۵۱۹۰۵۴۳    ۶۵۱۹۰۵۲۶

مدیریت۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴برای راهنمای بیشترباتماس بگیرید

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ٩:٢٧ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٢ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : barbari ، hamlngl ، atobar

باربری عقدسیه

حمل وجابجای اثاثیه منازل تجاری اداری....

بسته بندی وسایل باکارگران مجرب وخوش اخلاق

کارگرمخصوص حمل وسایل سنگین مثل سایدبای ساید پیانو....

حمل ب تمام نقاط کشورشهروشهرستان

باسابقه ترین باربری درکشور با۲۰سال سابقه کاری ومجوزرسمی ازاتحادیه

شبانه روزحتی ایام تعطیل

ماشینهای خاورمسقف وباز وانت نیسان موکت کاری شده وبیش از۵۰پتوبرالابلای وسایل

کارگرخالی ازمابخواهید

برای راهنمای بیشترباماتماس بگیرید

هدف مارضایت مشتری

شعبه ی تهران۴۴۲۷۶۳۸۸   ۲۲۶۳۸۹۸۵   ۸۸۷۴۷۶۸۱

شعبه ی کرج۶۵۱۹۰۵۴۳   ۶۵۱۹۰۵۲۶

مدیریت۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ٩:٢٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٢ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : barbari ، hamlngl ، atobar

باربری ظفر

حمل وجابجای اثاثیه منازل اداری تجاری......

بسته بتدی وسایل باکارگران مجرب وخوش اخلاق

کارگرمخصوص حمل وسایل سنگین مثل پیانو.....

ماشینهای خاورمسقف وباز وانت نیسان موکت کاری شده وبیش از۵۰پتوبرالابلای وسایل

حمل وسایل ب تمام نقاط کشورشهروشهرستان

شبانه روزحتی ایام تعطیل

باسابقه ترین باربری درکشور با۲۰سال سابقه ی کاری ومجوزرسمی ازسازمان اتحادیه کشور

برای راهنمای بیشترتماس بگیرید

شعبه ی تهران۴۴۲۷۶۳۸۸    ۲۲۶۳۸۹۸۵    ۸۸۷۴۷۶۸۱

شعبه ی کرج۶۵۱۹۰۵۴۳   ۶۵۱۹۰۵۲۶

مدیریت۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴

هدف مارضایت مشتری

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ٩:۱۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٢ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : barbari ، hamlngl ، atobar

باربری کاوه

حمل وجابجای اثاثیه منازل اداری تجاری......

بسته بندی وسایل باکارگران باتجربه وخوش اخلاق

ماشینهای خاورمسقف وباز وانت نیسان موکت کاری شده بابیش از۵۰پتوبرالابلای وسایل

حمل ب تمام نقاط کشورشهروشهرستان

شبانه روزحتی ایام تعطیل

باسابقه ترین باربری درکشورباسابقه ی۲۰سال

هدف مارضایت مشتری

برای راهنمای بیشترتماس بگیرید

شعبه تهران۴۴۲۷۶۳۸۸        ۲۲۶۳۸۹۸۵      ۸۸۷۴۷۶۸۱

شعبه کرج۶۵۱۹۰۵۴۳       ۶۵۱۹۰۵۲۶

مدیریت۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ٩:٠٥ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٢ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : barbari ، hamlngl ، atobar

 

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ٧:٢۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها :

 

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ٧:٠٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها :

باربری فرشته

حمل جابجای اثاثیه منازل اداری تجاری...

بسته بتدی وسایل باکارگران باتجربه وخوش اخلاق

باسابقه ترین باربری درکشوربا۲۰سال سابقه ی کاری بامجوزرسمی ازسازمان اتحادیه کشور

شبانه روزحتی ایام تعطیل

کارگرمخصوص حمل وسایل سنگین

کارگرخالی ازمابخواهید

ماشینهای خاور مسقف وباز وانت نیسان موکت کاری شده بابیش۵۰پتوبرایلابلای وسایل شما

هدف مارضایت مشتری

برای راهنمای بیشترباماتماس بگیرید

شعبه ی تهران۴۴۲۷۶۳۸۸   ۲۲۶۳۸۹۸۵   ۸۸۷۴۷۶۸۱

شعبه ی کرج۶۵۱۹۰۵۴۳   ۶۵۱۹۰۵۲۶

مدیریت۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ٦:٥٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : barbari ، hamlngl ، atobar

باربری ولنجک

حمل جابجای اثاثیه منازل اداری تجاری.....

حمل ب تمام نقاط کشور شهروشهرستان

بسته بندی وسایل بازمان تنظیم شده

کارگران مجرب وخوش اخلاق ازمابخواهید

کارگرمخصوص حمل وسایل سنگین

باسابقه ترین باربری درکشور با۲۰سال سابقه ی کاری 

شبانه روز حتی ایام تعطیل

هدف مارضایت مشتری

شعبه ی تهران۴۴۲۷۶۳۸۸    ۲۲۶۳۸۹۸۵    ۸۸۷۴۷۶۸۱

شعبه ی کرج۶۵۱۹۰۵۲۶    ۶۵۱۹۰۵۴۳

مدیریت۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴

برای راهنمای بیشترباماتماس بگیرید

ماشینهای خاورمسقف وباز وانت نیسان موکت کاری شده با۵۰پتوبرای لابلای وسایل شما

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ٦:٤٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : barbari ، hamlngl ، atobar

باربری زعفرانیه

حمل جابجای اثاثیه منازل اداری تجاری.....

بسته بندی وسایل باکارگران مجرب وخوش اخلاق

حمل ب تمام نقاط کشورشهروشهرستان

کارگرمخصوص حمل وسایل سنگین پیانو سایدبای ساید....

کارگرخالی ازمابخواهید

شبانه روزحتی ایام تعطیل

ماشینهای خاورمسقف وباز.وانت نیسان موکت کاری شده بابیش۵۰پتوبرای لابلای وسایل

باسابقه ترین باربری درکشوربا۲۰سال سابقه 

برای راهنمای بیشتربانزدیکترین شعبه ی خودتماس بگیرید

شعبه ی تهران۴۴۲۷۶۳۸۸   ۸۸۷۴۷۶۸۱    ۲۲۶۳۸۹۸۵

شعبه ی کرج۶۵۱۹۰۵۴۳    ۶۵۱۹۰۵۲۶

مدیریت۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴

هدف مارضایت مشتری

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ٦:۳٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : barbari ، hamlngl ، atobar

 

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ٦:۳٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : barbari ، hamlngl ، atobar

باربری شمال تهران

حمل اثاثیه منازل اداری تجاری....

بسته بندی وسایل باکارگران مجرب وخوش اخلاق

حمل وسایل سنگین گاوصندق پیانو...

باسابقه ترین باربری درکشوربا۲۰سال سابقه ومجوزرسمی ازسازمان اتحادیه کشور

حمل ب تمام نقاط کشور شهروشهرستان

شبانه روز حتی ایام تعطیل

ماشینهای خاورمسقف وباز نیسان وانت موکت کاری شده وبیش۵۰پتوبرای لابلای وسایل

شعبه ی تهران۴۴۲۷۶۳۸۸   ۲۲۶۳۸۹۸۵     ۸۸۷۴۷۶۸۱شعبه ی کرج۶۵۱۹۰۵۴۳   ۶۵۱۹۰۵۲۶

مدیریت۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴

برای راهنمای بیشتربانزدیک ترین شعبه ی خود تماس بگیرید

 

 

 

 

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ٦:۱٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : barbari ، hamlngl ، atobar

باربری تهران

حمل جابجای اثاثیه منازل اداری تجاری....

بسته بندی وسایل باکارگران باتجربه وخوش اخلاق

حمل به تمام نقاط کشورب شهروشهرستان

باسابقه ترین باربری درکشور با۲۰سال سابقه

کارگرمخصوص حمل سایدبای ساید گاوصندق پیانوووسایل سنگین 

شبانه روزحتی ایام تعطیل 

ماشینهای خاورمسقف وانت نیسان....

هدف مارضایت وارامش مشتری

برای راهنمای بیشترباماتماس بگیرید

شعبه ی تهران۴۴۲۷۶۳۸۸         ۸۸۷۴۷۶۸۱     ۲۲۶۳۸۹۸۵

شعبه ی کرج۶۵۱۹۰۵۴۳    ۶۵۱۹۰۵۲۶

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ٦:٠٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : hamlngl ، atobar

باربری جنت اباد

حمل جابجای اثاثیه منازل اداری تجاری....

حمل ب تمام نقاط کشورحتی درایام تعطیل

بسته بندی وسایل باکارگران مجرب وخوش اخلاق

باسابقه تری باربری درکشوربا۲۰سال سابقه ی کاری

هدف ما رضایت وارامش وامنیت مشتری میباشد

ماشینهای خاورنیسان وانت.....خاورمسقف وموکت کاری شده با۵۰پتوبرای لابلای وسایل

بانزدیکترین شعبه خودتماس بگیرد

شعبه ی تهران۴۴۲۷۶۳۸۸   ۸۸۷۴۷۶۸۱        ۲۲۶۳۸۹۸۵

شعبه ی کرج۶۵۱۹۰۵۴۳    ۶۵۱۹۰۵۲۶

مدیریت۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ٥:٥۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : hamlngl ، atobar ، barbari

باربری تجریش

حمل جابجای اثاثیه منزل اداری تجاری....

بسته بندی وسایل بازمان تنظیم شده

باسابقه ترین باربری کشورباسابقه ی۲۰سال بامجوزرسمی ازسازمان اتحادیه کشور

ماشینهای خاورنیسان وانت.خاورهای مسقف وموکت کاری شده بابیش از۵۰پتوبرای لابلای وسایل

رضایت امنیت ارامش اسایش راازمابخواهید

۲۲۶۳۸۹۸۵     ۸۸۷۴۷۶۸۱      ۴۴۲۷۶۳۸۸  

شعبه کرج ۶۵۱۹۰۵۴۳     ۶۵۱۹۰۵۲۶

میریت ۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ٥:٢۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : barbari ، atobar ، hamlngl

باربری پونک

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ٥:٢۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها :

باربری ونک

حمل وجابجای اثاثیه منازل اداری تجاری......

ماشینهایvIPخاور نیسان وانت.......

بسته بندی به شیوه ی اروپای باکارگران حرفه ی ومخصوص

امنیت اسایش وارامش راازمابخواهید

شهروشهرستان باشعبه درتهران وکرج

۲۲۶۳۸۹۸۵

۸۸۷۴۷۶۸۱

۴۴۲۷۶۳۸۸

۶۵۱۹۰۵۲۶

۶۵۱۹۰۵۴۳

مدیریت۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ٥:۱٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها : barbari ، atobar ، hamlngl

باربری فردوس

حمل وجابجای اثاثیه منزل اداری تجاری                                                                                   

سرویس دهی به تمام نقاط کشور

کارگران خوش اخلاق باتجربه

با۱۰سال سابقه ی کاری بامجوزرسمی ازسازمان اتحادیه کشور

بسته بندی وسایل حتی ایام تعطیل 

۴۴۲۷۶۳۸۸

۲۲۶۳۸۹۸۵

۸۸۷۴۷۶۸۱

۶۵۱۹۰۵۲۶

۶۵۱۹۰۵۴۳

۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ٥:٠٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳٩٥

باربری سعادت اباد

حمل وجابجای اثاثیه منزل اداری وتجاری........ به تمام نقاط کشور خاور ونیسان وانت . 

بسته بندی به شیوه ارو پای  

کارگر مخصوص حمل سایدبایساید وگاوصندوق پیانو و وسایل سنگین

شبانه روزی حتی ایام تحطیل . درشعبه کرج وتهران  

با نزدیکترین شعبه تماس بگیرید

۲۲۶۳۸۹۸۵

۸۸۷۴۷۶۸۱

۴۴۲۷۶۳۸۸

۶۵۱۹۰۵۴۳

۶۵۱۹۰۵۲۶

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ٤:٥٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها :

باربری اندیشه

حمل و جابجای منازل اثاثیه منزل اداری وتجاری ......به تمام نقاط کشور  با ماشینهای vip

بسته بندی کالا 

با شعبه در کرج وتهران 

شعبه کرج

۰۲۱۶۵۱۹۰۵۲۶

۰۲۱۶۵۱۹۰۵۴۳

شعبه تهران 

۴۴۲۷۶۳۸۸

۲۲۶۳۸۹۸۵

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ۱٢:٥٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها :

باربری فردیس

متخصص در حمل و اثاثیه منزل اداری و تجاری با کادری مجرب ورزیده امنیت و اسایش را ازما بخواهید بدون دغدغه اثاث خود را جابجا کنید با جابجا کردن یک سرویس مشتری همیشگی ما می شوید به تمام نقاط شهروشهرستان وانت نیسان خاور ۶متری بزرگ ۰۲۱۶۵۱۹۰۵۲۶      ۰۲۱۶۵۱۹۰۵۴۳                ۰۹۳۹۷۰۰۳۶۲۴ مدیریت

  
نویسنده : خبات هادی ; ساعت ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها :

به پرشین بلاگ خوش آمدید

بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com   
نویسنده : پرشین بلاگ ; ساعت ٥:۱٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۸ بهمن ،۱۳٩٥
تگ ها :